• Home
 • Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 • Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.xaplwstra.gr, καλούμενος στο εξής “Website”, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία “ΝΤΟΒΑΣ Ε. – ΚΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Δ. Ομόρρυθμη Εταιρία ” (εφεξής “Εταιρία” ή “εμείς”, “εμάς”, “δικό-ς μας”,), η οποία έχει συσταθεί και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, εδρεύει στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πηνελόπης Δέλτα αρ. 3, Τ.Κ. 56224, διαθέτει ΑΦΜ 801364422/Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και είναι η μοναδική δικαιούχος του Website και λειτουργεί ως πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο εξής “Πλατφόρμα”), μέσω της οποίας κάθε τρίτος (στο εξής “Χρήστης”) μπορεί μέσω διαδικτύου να προβεί σε εκ των προτέρων δέσμευση ξαπλώστρας/ομπρέλας και λοιπού εξοπλισμού που διατίθενται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (στο εξής “Τρίτοι Πάροχοι”) επιθυμεί να επισκεφθεί, και γενικότερα μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα καταστήματα των Τρίτων Παρόχων. Οι εν λόγω υπηρεσίες (κράτησης-ενημέρωσης, στο εξής Υπηρεσίες) διατίθενται αποκλειστικά μέσω του Website.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση του Χρήστη με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Εφόσον δηλαδή ο Χρήστης αποφασίσει να κάνει χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών, δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και δεσμεύεται νομικά σαν να είχε υπογράψει. Για την πρόσβαση επομένως στο Website και τη χρήση των παρεχομένων Υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και της Πολιτικής Απορρήτου, η οποία τίθεται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων Υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε μέσω του Website οι Τρίτοι Πάροχοι, ή με την Πολιτική Απορρήτου, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των Υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο Χρήστη. Προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης, επισημαίνεται ότι η άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου κράτησης που τίθεται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία εκτέλεσης της κράτησης που έχει επιλέξει ο Χρήστης, αλλά και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.

 • Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ:

Το Website παρέχει μία ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω της οποίας οποιοσδήποτε Χρήστης έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει εκ των προτέρων ξαπλώστρα(-ες) ή/και ομπρέλα(-ες) σε παραλία της επιλογής του, για συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας. Αλλά και χωρίς να προβεί ο Χρήστης στην καταχώριση κράτησης, δύναται να επισκεφτεί το Website και να ενημερωθεί σχετικά με τις καταχωρισμένες παραλίες και τα καταστήματα των Τρίτων Παρόχων.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε κράτηση μέσω της Πλατφόρμας, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για την κράτησή του μεταξύ των καταχωρισμένων καταστημάτων όπως εμφανίζονται στο Website. Την εν λόγω λίστα συνεργαζόμενων καταστημάτων, η Εταιρία μας δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση να ανανεώνει, να τροποποιεί και να επεξεργάζεται, ανάλογα με τις συνεργασίες και τις συμφωνίες που συνάπτει. Μέσω του Website παρέχονται ακόμα λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιλέξιμες παραλίες, τις οποίες οι Πάροχοι μας αναθέτουν να δημοσιεύσουμε χωρίς αλλαγές ή άλλες επεμβάσεις. Οι πληροφορίες δηλαδή που αναμεταδίδονται για τα καταστήματα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Τρίτων Παρόχων μέσω του Website στους Χρήστες, δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή αλλά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες ή και τις προσφορές που λαμβάνουμε από τους Παρόχους ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούν στα καταστήματά τους τον εκάστοτε χρόνο.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ κλπ, παρά μόνο ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται μεν μέσω του Website, αλλά που διατίθενται στο Χρήστη απευθείας από τον εκάστοτε Πάροχο, ο οποίος προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός διαμορφώνει βάσει της οργάνωσης και λειτουργίας του καταστήματός του. Μέσω του Website οι εν λόγω όροι γνωστοποιούνται απλώς προς το Χρήστη. Η Εταιρία δηλαδή, προσφέρει απλώς μια μέθοδο εύρεσης διαθέσιμων ξαπλωστρών και ομπρελών σε επιλεγμένες παραλίες για συγκεκριμένες ημέρες, αλλά ΔΕΝ παρέχει και τις διαθέσιμες υπηρεσίες (εστίασης κλπ), ως εκ τούτου δεν έχει και καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εν λόγω υπηρεσίες που παρασχεθούν μετά την ολοκλήρωση της κράτησης στο Χρήστη από τον Πάροχο που έχει επιλέξει.

Διευκρινίζεται τέλος ότι, η παρεχόμενη προς εμάς υπηρεσία κρατήσεων μέσω της Πλατφόρμας, ενέχει ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Εταιρία. Γι’ αυτό έχουμε επιλέξει να εξαρτήσουμε την ολοκλήρωση της κράτησης με την καταβολή ενός ελάχιστου αντιτίμου, το ύψος του οποίου υπολογίστηκε με τον πλέον ορθολογικό τρόπο.

 • Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ WEBSITE ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ:
 • Οι παρεχόμενες από την Εταιρία Υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Website. Επομένως, η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών μας προϋποθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
 • Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία, πληροφοριών που αφορούν το Χρήστη και δύνανται να αποτελούν προσωπικά του δεδομένα. Ο εκάστοτε χρήστης παρέχει επομένως την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την Εταιρία να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ως και στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ”. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι αυτοί συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Τέλος, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει ακριβείς, αληθινές και σύννομες πληροφορίες, που δεν παραπλανούν, εξαπατούν ή παραβιάζουν το νόμο.
 • Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών του Website πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης του Website (π.χ. μέσω spider, scrape) ή αντιγραφής, αναπαραγωγής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του ή οποιασδήποτε πληροφορίας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Απαγορεύεται ιδίως η μεταπώληση ή/και η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Website ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης του Website και την τεχνολογική του υποδομή.
 • Κάθε χρήσης του website απαιτείται πριν την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών, να διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των Υπηρεσιών της σε χρήστες του Website, που κατά την απόλυτη κρίση της δεν τηρούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή παρέχουν λανθασμένα στοιχεία.
 • Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 1. Όροι συναλλαγής:

Η κύρια υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρία μας είναι η δυνατότητα κράτησης ξαπλώστρας/ομπρέλας σε συνεργαζόμενη παραλία επιλογής του Χρήστη, για συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε Χρήστη η οποία δίδεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Πλατφόρμα, ήτοι με την καταβολή του αντιτίμου. Συγκεριμένα:

 • Ο Χρήστης εισέρχεται στο Website, όπου του εμφανίζεται η λίστα με τα συνεργαζόμενα καταστήματα των Τρίτων Παρόχων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε παραλίες ανά την Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα να κλικάρει και να εισέλθει στο περιβάλλον οποιουδήποτε από τα εν λόγω καταστήματα, εντός του οποίου παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες ή/και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θεωρεί ο Τρίτος Πάροχος ότι πρέπει να γνωστοποιήσει στους Χρήστες μέσω του Website. Η διαθεσιμότητα ξαπλώστρας(-ών)/ομπρέλας(-ών) εξαρτάται πάντα από τον αριθμό αυτών που διαθέτει ο εκάστοτε Πάροχος, και ισχύει μόνο για την επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης στην παραλία.
 • Ο Χρήστης επιλέγει το συνεργαζόμενο κατάστημα που επιθυμεί να επισκεφτεί, το πακέτο (αριθμό ξαπλωστρών και ομπρελών) που τον ενδιαφέρει (ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΠΡΈΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΥΟ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ), την σειρά του στην παραλία καθώς και τη συγκεκριμένη ημέρα για την κράτησή του. Η ώρα προσέλευσης καθορίζεται από τον Τρίτο Πάροχο, και ο χρήστης οφείλει να προσέλθει στην παραλία κατά την ώρα αυτή. ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 08:00 ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
 • Για να ολοκληρώσει την κράτησή του, ο Χρήστης πρέπει να καταχωρίσει συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες στην Πλατφόρμα, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας, ως και να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο μέσω των διαθέσιμων στην Πλατφόρμα μεθόδων πληρωμής. Η πληρωμή γίνεται σε ξεχωριστό ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας του Χρήστη στο οποίο μεταβαίνει υποχρεωτικά ο Χρήστης.
 • Με την ολοκλήρωση της κράτησης και την πληρωμή του χρηματικού ποσού, η Εταιρία αποστέλλει στον Χρήστη email με τον μοναδικό κωδικό της κράτησης, τον οποίο ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει στον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο του Παρόχου κατά την άφιξη του στην είσοδο της παραλίας. Στον Πάροχο γνωστοποιούνται μέσω e-mail, για το σκοπό αυτό οι πληροφορίες της κράτησης του Χρήστη (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κωδικός αριθμός και επιλεγέν πακέτο κράτησης) ώστε το προσωπικό του να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει το Χρήστη και να του παρέχει τις κρατηθείσες ξαπλώστρες/ομπρέλες και λοιπό εξοπλισμό. Ο κωδικός είναι μοναδικός και απαραίτητος για να επαληθευτεί η κράτηση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Σημειώνεται ότι η επαλήθευση της κράτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού. Η επιβεβαίωση ότι ο κάτοχος του κωδικού είναι ο χρήστης που έκανε τη συγκεκριμένη κράτηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Εταιρία και τον Πάροχο κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην παραλία, ως εκ τούτου σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού και χρήσης του από τρίτο πρόσωπο η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο ίδιος ο Χρήστης.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον Πάροχο μέχρι την προκαθορισμένη ώρα προσέλευσης, κατά την οποία ο Χρήστης οφείλει να έχει προσέλθει στην παραλία ώστε να ενεργοποιήσει την κράτηση. Αν αυτό δε συμβεί, η κράτηση δεν είναι πια ενεργή και δε δεσμεύει τον Πάροχο, ο οποίος δύναται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στο Χρήστη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει επίσης ότι σε περίπτωση μη (έγκαιρης) προσέλευσής του στην παραλία εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει για την κράτηση μέσω της Πλατφόρμας, ενώ δεν δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση της κράτησης που έχασε με άλλη, χωρίς εκ νέου επιβάρυνση.
 • Σημειώνεται ότι, ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία κράτησης, ο εκάστοτε Χρήστης δίνει εντολή στην Εταιρία να μεσολαβήσει απλώς για τη δέσμευση ξαπλώστρας/ομπρέλας, τις οποίες όμως διαθέτει αποκλειστικά ο Τρίτος Πάροχος. Η συναλλαγή δηλαδή που αφορά στην προμήθεια των ξαπλωστρών/ομπρελών και λοιπών υπηρεσιών στην επιλεγείσα παραλία, αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου και κάθε Χρήστης οφείλει ως εκ τούτου να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που θέτει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του και φέρει τη σχετική ευθύνη.
 • Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αφήνει τον εξοπλισμό (ξαπλώστρες, ομπρέλες θαλάσσης, καρέκλες, πετσέτες κλπ) και τον περιβάλλοντα χώρο στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από την άφιξη του στην παραλία. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής αυτών να ζητήσει απευθείας αποζημίωση από τον ίδιο και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτό.
 1. Τιμοκατάλογος – Τρόπος Πληρωμής:
 • Ο Χρήστης, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα κι επιλέγοντας το πακέτο που επιθυμεί, μπορεί να δει την τιμή που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή του. Το ελάχιστο πακέτο κράτησης περιλαμβάνει 1 ομπρέλα και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ξαπλώστρες.
 • Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με το προσφερόμενο πακέτο κράτησης αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για την παροχή της Υπηρεσίας κράτησης, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής της Εταιρίας, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την πολιτική τιμολόγησης των Τρίτων Παρόχων και πληρώνεται από το Χρήστη απευθείας στον Τρίτο Πάροχο για τις προσφερόμενες στην παραλία υπηρεσίες. Ουδεμία σχέση κι ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία για την πληρωμή αυτή, αλλά αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ του Τρίτου Παρόχου και του Χρήστη.
 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κράτηση, ο Χρήστης καταβάλει το ποσό μέσω ενός από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. Η χρέωση γίνεται κατά τη στιγμή της κράτησης και όχι κατά την επίσκεψη του Χρήστη στην παραλία. Η πληρωμή γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον της Εταιρίας .
 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την Πλατφόρμα μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων Όρων. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή, εμείς θα επεξεργαζόμαστε τις σχετικές λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της “ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η Εταιρία δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για όποια τραπεζικά έξοδα τυχόν επιβαρυνθεί ο Χρήστης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής.
 • Η Εταιρία δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την εντολή του χρήστη και η κράτηση να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή. Η Εταιρία στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών της, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του Χρήστη με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την Εταιρία απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών.
 • Ε) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
 • Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη των υπηρεσιών μας απαιτεί κοινοποίηση προς την Εταιρία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά κατά την υποβολή κράτησης π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ο Χρήστης παρέχει στην Εταιρία τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Όσον αφορά συγκεκριμένα στα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του Website, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα της Πλατφόρμας και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί κράτησης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.
 • Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και σχετικά με τη χρήση COOKIES στο website μας, διατίθενται στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.
 • ΣΤ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • Η Εταιρία είναι η αποκλειστική και μοναδική δικαιούχος της παρεχόμενης μέσω του Website Πλατφόρμας. Σκοπός της είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ Παρόχων και επισκεπτών για την κράτηση των ξαπλωστρών/ομπρελών μέσω διαδικτύου και τίποτα παραπάνω.
 • Η Εταιρία δεν εγγυάται την ορθότητα και ισχύ των φωτογραφιών και των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website σχετικά με τους Τρίτους Παρόχους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, δεδομένου ότι οι φωτογραφίες/πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται κατόπιν εντολής από τους Τρίτους Παρόχους και ουδεμία ανάμειξη με το περιεχόμενό τους δεν έχει η Εταιρία. Από τους εν λόγω συνεργάτες μας αιτούμαστε πάντως ρητά να μας παρέχουν ακριβείς πληροφορίες ως και να μας γνωστοποιούν άμεσα κάθε τροποποίηση ή κατάργησή αυτών, προκειμένου να ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή το Website με τα επικαιροποιημένα/διορθωμένα στοιχεία. Όμως η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος της ισχύος αυτών από την Εταιρία δεν είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, δεσμεύεται όμως να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον της ζητηθεί από τον Πάροχο ή κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή η μεταβολή αφορά ή/και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις. Οι Χρήστες οφείλουν τέλος να ενημερώνονται σχετικά με τις πληροφορίες που προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Website κι αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των υπηρεσιών των Τρίτων Παρόχων τους οποίους επιλέγουν. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε σχετικά με αυτό, ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία αποδοχής τους μέσω του Website, παρά μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για την εκτέλεση της σύμβασης.
 • Η Εταιρία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες.
 • Η Εταιρία μέσω του Website παρέχει επίσης απευθείας πρόσβαση στις ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων συνεργατών (συνήθως Τρίτων Παρόχων), στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και συλλέγονται και δημοσιεύονται από τους ιδιοκτήτες τους.
 • Ακόμα, η Εταιρία δεν ελέγχει, δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ως και για την κατάσταση, καθαριότητα και ασφάλεια των ξαπλωστρών, ομπρελών και λοιπού εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραλία και διατίθεται από τους Τρίτους Παρόχους. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της Πλατφόρμας, αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση αυτής είναι ο Πάροχος. Τηρουμένων από το Χρήστη των τυχόν προϋποθέσεων και του περιεχομένου της κράτησής του (ώρα άφιξης, μέγιστος αριθμός ατόμων κλπ), ο Πάροχος και μόνο είναι αρμόδιος να εξασφαλίσει ότι η κράτηση θα εκτελεστεί σωστά ή ότι οι προκρατημένες ξαπλώστρες/ομπρέλες θα είναι διαθέσιμες κατά την επιλεγμένη ώρα και ημερομηνία ή ότι θα παρασχεθούν στο χρήστη οι προσήκουσες υπηρεσίες και ο λοιπός εξοπλισμός. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή οποιοσδήοτε τρίτος έχει οποιοδήποτε αξίωση από την κατάσταση και χρήση των παραπάνω αλλά και από την προξένηση οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται στην πρόσβαση ή/και χρήση των ξαπλωστρών/ομπρελών και λοιπού εξοπλισμού των Τρίτων Παρόχων, τότε πρέπει να απευθύνει την αξίωσή του αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε Πάροχο, καθώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποζημίωσή του για τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Η Εταιρία επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ατύχημα ή ζημία στην περιουσία που τυχόν υποστεί ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος κατά τη διάρκεια παραμονής του στην παραλία και χρήσης του εξοπλισμού και των λοιπών εγκαταστάσεων του Τρίτου Παρόχου, καθώς και από τυχόν πράξεις ή παραλείψεις των εκπροσώπων του στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης ή και οποιουδήποτε τρίτου.
 • Τέλος, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία, η οποία οφείλεται ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή/και χρήση της Πλατφόρμας και του Website. Η Εταιρία συγκεκριμένα, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, ουδεμία εγγύηση, έγγραφη, προφορική ή άλλη, παρέχει προς το Χρήστη ή προς οποιονδήποτε τρίτο ότι η Πλατφόρμα και το Website θα είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών ή αναγκών τους, ούτε ότι η λειτουργία αυτών θα γίνει χωρίς προβλήματα ή διακοπές, ούτε ότι αυτά δεν θα περιέχουν σφάλματα ή άλλα προβλήματα τεχνικής φύσης. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει ιδίως οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αμέλειας, για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου εξαιτίας μη ασφαλούς πρόσβασης, απώλειας δεδομένων, χρήσης ή μη χρήσης των ως άνω, ζημίας ολικής ή μερικής υπολογιστών ή άλλου hardware, σφαλμάτων του ως άνω λογισμικού ή αλληλεπίδρασής του με άλλο λογισμικό, προσωρινής διακοπής λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που εκφεύγουν του ελέγχου της. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η Εταιρία δεν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της Πλατφόρμας και της πρόσβασης του Χρήστη σε αυτή και το Website, ως και για την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας της αυτών σε περίπτωση που χρειαστεί. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρία δικαιούται ανά διαστήματα να αναστέλλει τη λειτουργία της Πλατφόρμας, προκειμένου για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και συντήρησης αυτής.
 • Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και του πιστοποιημένου σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr).

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ WEBSITE:

 • Το σύνολο των πληροφοριών, των λογοτύπων, των στοιχείων και των απεικονίσεων, των φωτογραφιών, ονομάτων ιστοτόπων, εικόνων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στο Website καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση του Website, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Κάθε χρήστης του Website οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του Website πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους, δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχει επιλέξει μέσω του Website και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, ή άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.
 • Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται στο Website, ανήκουν στην Εταιρία ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/και στους δικαιοπαρόχους αυτών ή στις λοιπές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Κάθε Χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με το δικαιούχο αυτών, τους παρόχους των Υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του Website. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί αυτή από τις παραπάνω αιτίες.
 • Ρητώς διευκρινίζεται και πάλι, προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website από την Εταιρία ή/ και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, παρά μόνο για προσωπική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Η) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην Εταιρία για το σκοπό αυτό. Γι’ αυτό, κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των Υπηρεσιών της Εταιρίας ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του Χρήστη για την αποπληρωμή της τυχόν ολοκληρωθείσας κράτησης, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρία ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xaplwstra.gr για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επισήμανση ή βοήθεια.
 • Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζονται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν. Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στην Εταιρία να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναρτημένη στο Website “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ”.

Η) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με τα θέματα που περιγράφονται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της χρήσης των Υπηρεσιών μας.
 • Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, ο Χρήστης εξακολουθεί να δεσμεύεται από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ο Χρήστης συμφωνεί τουλάχιστον στο να δεχτεί μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, αντικαθιστώντας την προηγούμενη και ισχύει από τη δημοσίευσή της στον εν λόγω ιστότοπο. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website, να ενημερώνονται σχετικά, καθώς οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή της αναρτημένης (τροποποιημένης) σύμβασης.
 • Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να απορρίψει την κράτηση του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να του αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Για συγκεκριμένες Υπηρεσίες, όπως π.χ. για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή προώθηση, μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι σε σχέση με τις εκάστοτε επιπλέον Υπηρεσίες, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν στο Χρήστη. Αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των Όρων και στο βαθμό που διαφέρουν οι συμπληρωματικοί όροι ως προς τους κατωτέρω θα υπερισχύουν οι συμπληρωματικοί όροι.
 • Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και Εταιρίας διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 • Η αρχική έκδοση αυτών των Όρων διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των Όρων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε μετάφρασης των παρόντων Όρων σε άλλη γλώσσα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εφαρμόζεται, υπερισχύει και θεωρείται οριστική η έκδοση της ελληνικής γλώσσας.